<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2480742072650651373\x26blogName\x3dStudentStrike\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://studentstrike.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://studentstrike.blogspot.com/\x26vt\x3d-7123066251283300075', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Back to StudentStrike HQ

Ma(ng)mang Pulis

Sa isang banda, ang KMP:Sa kabila, ang mga KSP:“Barias fancies himself as the ‘Mamang Pulis’ mascot. The farmers did not travel this far to be heckled by an insensitive police official,”

Makiplacard daw ba? Kung naglakad din sila mula prubinsya, baku umubra ang gimik nila.

News link

“Ma(ng)mang Pulis”

  1. Anonymous ferd largo Says:

    well,ano nga ang masasabi natin sa mga gagong pulis patolang katulad ni barias.umaasta silang taga-panatili ng kapayapaan,pero ang habol nila ay "mapahupa ang init ng atin martsa patungong mendiola".talagang mga kulang sa pansin.pero wag ka,ang galing ng psywar nila.napansin ko lang pag may mga mob tayo may mga pangyayaring di inaasahan tulad ng pag pasok ng mga intel sa ating hanay,panggugulo ng mga taong reaksyonaryong tao at ito nga yung huli"mga gagong pulis nagrally",plit nilang nililihis ang atensyon ng midya.minsan din naiisip ko kung saan nila nakuha ung ganung mga istilo,siguro galing kay PDSP boberto gonzales,di ba panay ang pa seminar nila sa mga pulis at militar kung paano tayo lalabanan.pero kahit gaano pa kalaki ang mga plakard na itapat nila sa atin,wala namang mga sence ang mga nakalagay.baka nga di nila madipensahan ang mga nakalagay sa mga placard nila.
    pero minsan naiisip ko di kaya,nadedemoralisa sila sa mga mob natin,ung tipong lumulubog sila sa kinatatayuan nila sa sobrang kahihiyan dahil sa kawalangyaan naginagawa ng taong pinagtatangol nila.

  2. Blogger Vencer Says:

    malinaw na pag-insulto yun sa mga magsasakang naglakad pa ng pagkalayo.

    pero sa totoo lang, mukha lalo silang mga papansin ang mga tanga.