<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2480742072650651373\x26blogName\x3dStudentStrike\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://studentstrike.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://studentstrike.blogspot.com/\x26vt\x3d-6950089746238576586', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Back to StudentStrike HQ

Blog na blog na ko

Marami na ang nagtatanong bakit wala akong entries nitong huli. Kaya magpopost na ko. :)

Ang kalakhan ng aking online time ay ginugugol ko sa pagbubuo ng bagong LFS website at pagtapos nito sa pinakamadaling panahon. Sana bisitahin nyo at komentuhan.

Madodownload dito ang primer ng LFS hinggil sa OPH, makikita ang mga litrato at video namin sa pagsugod sa US embassy, at ang mga larawan at video ng paglusot sa pulis at pagtungo sa Mendiola kasama ang mga maralitang tagalunsod.

Magpopost na rin ako sa mga susunod na araw!

“Blog na blog na ko”

  1. Blogger Renegade Eye Says:

    The Philippines is treated like a colony.

    More reason for revolution.